Empresa

Avís Legal

La pàgina web www.suter.es (en endavant, el “website”) és un espai web destinat a conèixer i permetre al públic la informació relativa als continguts comercials, activitats i productes oferts per: SUBMINISTRAMENTS TÈRMICS, SL CIF. B59558999, domicili social a Crta De Manlleu, 43 - Pol Ind “Mas Beuló” a 08500 VIC (Barcelona). Inscrita al RM de Barcelona, al volum 20.571, Foli 211 i full B-9513.
Mitjançant el present Avís Legal es pretén regular l'accés, ús i, en general, la relació entre el website i els usuaris que fan ús del mateix (d'ara endavant, els “usuaris”).

I. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Per tal de facilitar la relació entre el propietari del lloc web i els usuaris, es garanteix mitjançant aquest AVÍS LEGAL la privacitat en la prestació dels serveis electrònics d'acord amb les exigències legals i s'informa sobre la Política de Protecció de Dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin de manera lliure i voluntària si desitgen facilitar les seves dades personals a través dels mitjans posats a la seva disposició al lloc web.
Els usuaris consenteixen el tractament automatitzat de les seves dades personals per part del propietari del lloc web en els termes que es detallen a continuació:

* Seguretat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels Usuaris
El propietari del lloc web garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament).
El propietari del lloc web ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i ha implantat tots els medis i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades . Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats pel propietari del lloc web. El propietari del lloc web facilitarà als usuaris de forma permanent accés a aquest document perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, aquests puguin prestar el seu consentiment per tal que el propietari del lloc web procedeixi al tractament automatitzat de les seves dades personals.
El propietari del lloc web es reserva el dret a modificar la present Política de Protecció de Dades per tal d'adaptar-la a les novetats i/o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en compte en tot moment els legítims interessos de els titulars de les dades. Certs serveis prestats a través del lloc web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Es fa indispensable la lectura i acceptació amb caràcter previ a la presentació del servei de què es tracti.

* Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals, com a conseqüència de la navegació per les pàgines del lloc web, de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei / s dels ofertats pel propietari del lloc web té com a finalitat: (1) la gestió, administració i prestació dels serveis en els que l'usuari decideixi donar-se d'alta o utilitzar, (2) l'estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris i (3) l'enviament per mitjans tradicionals i/o electrònics d'informació sobre els productes i serveis oferts pel propietari del lloc web.

* Drets dels Usuaris en relació a les seves dades personals
En compliment del que disposa la normativa aplicable s'informa de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, assignant-li el codi d'inscripció 2080390570. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació adreçada al propietari del lloc web a l'adreça de correu electrònic vic@suter.es.

* Cessió de dades personals dels Usuaris a tercers
El propietari del lloc web no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del lloc web a tercers sense el seu consentiment exprés. Sense perjudici d'això, l'usuari consent que es cedeixin les seves dades personals quan així sigui requerit per les autoritats administratives competents o per mandat judicial.

II. EXEMPCIÓ DE RESPONSABLE DE ELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS
El propietari del lloc web presta els seus serveis i continguts de forma continuada utilitzant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de manera satisfactòria. Els continguts d'aquest lloc web no constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, de manera que el titular del lloc web s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web fora dels seus propòsits.
El propietari del lloc web podrà realitzar modificacions en la informació continguda en el website i en els serveis que es presten a través d'ell sense que això de dret a reclamació o indemnització per l'usuari.
El propietari del lloc web no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la no disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web. Així mateix, el titular del lloc web no es fa responsable dels errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de virus o qualsevol altra aplicació informàtica maligna que pogués estar allotjada en el website. El propietari del lloc web no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar del coneixement que poguessin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l'ús que facin amb ells.

III. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE
Els textos i elements gràfics que constitueixen el WEBSITE, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva del propietari del lloc web o aquest ostenta els drets d'explotació necessaris. Sense perjudici de l'anterior, els noms comercials, marques o signes distintius que apareixen a què es fa al·lusió en aquest lloc web pertanyen als seus respectius propietaris i es troben protegits per la legislació vigent al respecte.
Es permet l'ús d'hipervincles al website i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, del contingut sempre que es faci constar la font i s'inclogui un hipervincle a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual.
Es prohibeix qualsevol ús, transformació o explotació dels continguts amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic.

IV. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES
Aquest AVÍS LEGAL es regeix per les lleis espanyoles, quedant sotmesa a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia sobre el mateix. Per a qualsevol dubte relacionat amb el present AVÍS LEGAL, l'usuari podrà posar-se en contacte amb el propietari del lloc web mitjançant comunicació a l'adreça de correu electrònic vic@suter.es